Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.koupelny-instalace.cz

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Prodávající nabízí možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí bude prodávající kupujícího neprodleně kontaktovat.
Prodávající se zavazuje se, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou vzniku platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy (dle Občanského, popř.Obchodního Zákoníku), která bude formálně potvrzena prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy nebo dohodnuté ceny předem kupujícím.
V případě, že by v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si prodávající vyhrazuje také v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky bude zasláno e-mailem, o odeslání bude kupující taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností bude kupující samozřejmě kontaktován.


4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku může kupující do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem i bez udání důvodu. Postačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího,či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a na zboží,které nebylo v době objednávky skladem a bylo objednáno speciálně pro kupujícího.

5) PŘEPRAVNÉ

Cena dopravného v závislosti na rozměrech a hmotnosti zásilky je také uvedena v objednávce v sekci „Informace o dodání“. Je zde možno zvolit více způsobů dopravy, a to dle specifikace jednotlivé objednávky..

Základní ceny, které jsou v přehledu uvedeny, jsou kalkulovány dle váhy a rozměrů přepravovaného zboží a platí v případě standardní zásilky - pravoúhlý balík s omezením obvodových délek.
Pokud má zásilka rozměry větší nebo nemá pravoúhlý tvar, cena přepravného bude stanovena individuálně dle ceníku přepravce.
V tomto případě bude o ceně kupující informován, a až po jeho zpětném potvrzení bude objednávka přijata a vyřízena.

Ceny přepravného k výpočtu celkové ceny za zboží:

1. Balík do 14kg,přepravce ČP - dopravné a doběrečné 200,-Kč včetně DPH ,platba PP na účet předem 150,-Kč

2. Balík do 30kg,přepravce ČP - dopravné a doběrečné 270,-Kč včetně DPH ,platba PP na účet předem 220,-Kč

Poznámky České pošty: „obvodová délka zásilky musí být=V+Š+D menší než 300 cm a mít pravoúhlý tvar“

3. Balík do 40kg,přepravce DPD - dopravné a doběrečné 450,-Kč včetně DPH platba PP na účet předem 350,-Kč

4. Balík do 50kg,přepravce DPD - dopravné a doběrečné 500,-Kč včetně DPH platba PP na účet předem 420,-Kč

Poznámka DPD: „obvodová délka zásilky musí být max. 300cm, (Š+V)x2+délka musí být menší než 300cm“

5. Balík nad 50 kg a nestandardních rozměrů - individuální cena po dohodě se zákazníkem!


Při nákupu nad 15.000,-Kč včetně DPH doprava zdarma.


6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3-21 dnů, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude kupující neprodleně kontaktován.

7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby bude nepoužité a nepoškozené zboží vyměněno za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího. Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Záruční list zašle kupující s kopií faktury zpět k potvrzení po řádném převzetí,popř.vyzkoušení výrobku, nejpozději však do 15-ti dnů ode dne doručení zboží.
Případné reklamace budou vyřízeny ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou obou účastníků a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
Postup při reklamaci:

1) kupující se zavazuje o reklamaci informovat prodávajícího telefonicky, e- mailem, či písemně
2) zboží bude zasláno jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího
3) v zásilce bude uveden důvod reklamace, adresa odesílatele ( kupujícího ) a přiložena kopie dokladu o nabytí reklamovaného zboží, který byl kupujícímu společně se zbožím zaslán a záruční list.
4) reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí vráceného zboží prodávajícím postupem jak je výše uvedeno.
Smluvní pokuta:
Pro případ neodebrání objednaného zboží,které je běžně skladem, sjednávají si smluvní strany smluvní pokutu 10 % z ceny objednaného a kupujícím nepřevzatého zboží. Kupujícímu budou navíc vyúčtovány náklady spojené s přepravou neodebraného zboží.
Smluvní pokuta (faktura) je splatná do 15 dnů ode dne nepřevzetí zboží.

10) Rozhodčí doložka

Smluvní strany se dohodly, že spory vznikající z této smlouvy a nebo v souvislosti s ní budou

rozhodovány v rozhodčím řízení podle Základních pravidel rozhodčího řízení vydaných Brněnským

arbitrážním centrem, se sídlem Brno, Hostislavova 26, PSČ 641 00 (dále také jen "BAC") a zveřejněných

na internetové adrese http://www.arbitraznicentrum.cz (dále také jen "Pravidla"), rozhodcem určeným

dle Pravidel předsedou BAC. Smluvní strany prohlašují, že měly a mají možnost seznámit se s Pravidly a

také tak důkladně před podpisem této smlouvy učinily, což výslovně prohlašují a ztvrzují svými podpisy

na této smlouvě.

 

11) Kontrola zboží při odběru!

Při převzetí zásilky je důležité si dobře zkontrolovat obsah zásilky v přítomnosti dopravce. V případě zjištění jakéhokoli poškození zásilku nepřebírat a sepsat protokol o poškození. Na pozdější reklamace nebude brát přepravce ani prodejce zřetel.


12) Doprava

Doprava zdarma platí pouze u zboží označené „doprava zdarma“ a nebo pokud celková cena jedné objednávky přesáhne 15 000,- Kč vč. DPH. Pokud si kupující nepřevezme zásilku na kterou uplatňoval dopravu zdarma a zásilka se vrátí prodávajícímu,  zaniká tak kupujícímu nárok na dopravu zdarma a při opětovném odeslání jsou mu náklady na dopravu účtovány.

Při odesílání zboží na EPAL se počítá cena dopravy individuálně a kupující je o ceně dopravy předem informován.


13) Vrácení zboží bez udání důvodů


Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii,

Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout k reklamaci!

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.Údaje o provozovateli:

Jiří Preisler s.r.o.
Plevova 87, 592 02 Svratka
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddílu C., vložce 45403
IČ: 26202301
DIČ: CZ26202301
Zastoupená: Jiřím Preislerem, jednatelem společnosti

Informace k zaplacení na účet:

číslo účtu: 107-301220277/0100


Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Copyright © 2019 www.koupelny-instalace.cz. Shop od www.okshopy.cz